Co o egzaminie gimnazjalnym wiedzieć powinienneś...


1. Egzamin gimnazjalny jest obowiązkowy, musi do niego przystąpić każdy uczeń trzeciej klasy gimnazjum. Nie można ukończyć gimnazjum bez przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

2. Jeśli nie przystąpisz do egzaminu gimnazjalnego musisz powtórzyć klasę i przystąpić do egzaminu w roku przyszłym.

3. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne, ale nie ma znaczenia dla ukończenia gimnazjum.

4. Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego, np. z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku (§39).
Do egzaminu gimnazjalnego nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Zwolniony może zostać również uczeń (słuchacz), któremu szczególny przypadek losowy lub zdrowotny uniemożliwia przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Więcej szczegółów nt zwolnienia z egzaminu znajdziesz tutaj.

5. Egzamin przeprowadza się w kwietniu. Uczniowie, którzy nie przystąpili z uzasadnionych zdrowotnych lub losowych powodów do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu przystępują do niego w dodatkowym ustalonym przez dyrektora CKE terminie. W dodatkowym terminie przystępują do egzaminu gimnazjalnego również ci uczniowie, którym egzamin przerwano lub unieważniono.

6. Egzaminy odbywają się w szkołach, choć w wyjątkowych przypadkach mogą odbyć się w innym wyznaczonym miejscu.

7. Egzamin gimnazjalny rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE. Część pierwsza i druga egzaminu trwają po 120 minut, a część trzecia trwa 90 minut.

8. Czas trwania egzaminu może być przedłużony dla uczniów z dysfunkcjami, odpowiednio:
- 60 min. w przypadku części pierwszej i drugiej,
- 45 min. w przypadku części trzeciej.

9. Testy gimnazjalne sprawdzane są przez powołanych egzaminatorów, którzy nie mogą sprawdzać prac ze swojej szkoły.

10.Wyniki egzaminu gimnazjalnego odnotowane są na zaświadczeniu wystawionym przez OKE. Wyniki nie są umieszczane na świadectwie ucznia.

11. Niesamodzielna praca lub zakłócanie jej innym skutkuje przerwaniem egzaminu dla danego ucznia i unieważnieniem jego pracy.

12. Na życzenie rodziców, opiekunów lub ucznia oceniona praca jest udostępnia do wglądu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora OKE.

13. Zobacz wyniki testu gimnazjalnego z roku 2009.Rozkład wyników egzaminu gimnazjalnego z testu matematyczno-przyrodniczego uzyskanych przez uczniów w roku 2009 zobacz więcej [pdf].

Zobacz również procedurę przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego [pdf].